Hongqiao Campus: 1674 Hongqiao Road

Tel: +86-021-62091750