Six Courses of Shanghai Theatre Academy are on the Preliminary List of the First Batch of National First-Class Undergraduate Courses

Publisher:英文主页Time:2020-11-18Views:10

Recently, the Department of Higher Education of the Ministry of Education publicized the preliminary list of the first batch of 3560 national first-class undergraduate courses.


Among them, 717 are first-class online courses, 327 are first-class virtual simulation laboratory courses, 1464 are first-class offline courses, 868 are first-lass online and offline mixed courses, and 184 are first-class social practice courses.


The Shanghai Theatre Academy has six courses on the preliminary list of the first batch of national first-class undergraduate courses. They are:


Institution

Course

Person-in-Charge

Team

Delivery Mode

Shanghai Theatre Academy

(6 Courses)

Introduction to Playwriting

Lu Jun

Huang Xi, Liu Yanhui, Li Shitao, Zhao Yunying

Offline

History of Chinese Opera

Zhu Jinhua

Zhang Weiping, Zhang Fuhai, Xu Yu, Li Wei

Offline

Creation and Presentation of Makeup Design

Xu Jiahua

Fan Congbo, Feng Yanrong, Shi Lei, Wu Xian

Offline

Creation and Presentation of Stage Lighting Design

Yi Tianfu

Shen Qian, Xian Jiqing, Luo Lin, Jiang Zhiling

Offline

Language Skills Training

Wang Su

Liu Ning, Liu Wanling, Sun Yuyang, Xue Guanglei

Online & Offline Mixed

Appreciation of Chinese Operas

Ye Changhai

Zhu Hengfu

Online (Wisdom Tree)